SOMA PRAMENY

Prameny somatických disciplín

Somaticky orientované leadry a pionýry můžeme sledovat již od konce 18. století, nicméně ty výrazné osobnosti se objevují na konci 19. a začátku 20.stol. První generace těchto významných individuálů vykvétá jako divoké květy v nedefinovatelném poli.
Každý z nich učinil významné objevy v průběhu těžkých až beznadějných fází života, kde jim klasická medicína nedokázala pomoci. Společné měli také to, že se nemínili vzdát. Sebepozorováním - věnováním pozornosti proprioceptivním signálům se všem podařilo svoje tělo vyléčit a maximálně využít jeho potenciál.

V první generaci sledujeme 8 osobností, jejichž metody a přístupy se ukotvily nebo přímo ovlivnily generaci druhou, a třetí - současnou:
F.M. Alexander (Alexandrova metoda), Irmgard Bartenieff (Bartenieff Fundamentals), Gerda Alexander (Eutonie), Moshe Feldenkrais (Feldenkraisova metoda), Mabel Todd, Charlotte Selver, Ida Rolf (Rolfing) a Milton Trager

Z druhé generace uvádíme především školy, které jsou nám nejblíže svými hodnotami a dostupností vzdělání: :
The School fo Body Mind Centering - zakladatelka Bonnie Bainbridge Cohen
Tamalpa Institute - Life/Art Process - zakladatelka Anna Halprin
Laban/Bartenieff Movement Studies (Irmgard Bartenieff, Peggy Hackney)
Continuum Movement - Emilie Conrad
Voice/Movement Integration - Patricia Bardi
V oblasti somatické pohybové terapie a psychologie:
The Discipline of Authentic Movement - Janet Adler
Hakomi method - Ron Kurtz
Somatic Experiencing

Třetí, současná generace se vyprofilovala do bezmála dvou desítek akreditovaných somatických vzdělávacích programů, které jsou často syntézou výše jmenovaných systémů. Jejich kvalitu a akreditaci poskytuje asociace ISMETA ( International Somatic Movement and Therapy Association).

V České Republice můžeme do somatického vzdělávání, které obsahuje nejméně 500 h řadit také následující výcviky:

program Vědomé Tělo
BodyVoice - integrace pohybu a hlasu

Feldenkraisova metoda
Rolfing
Biosyntéza

Body-psychoterapie

Specifika somatického vzdělávání a jejich význam

V somatickém vzdělávání je mysl vnímána jako prostupující celým tělem skrze propojení nervového systému. Tím pádem, pozornost věnovaná tělu je pozornost věnovaná mysli. Tuto myšlenku dále rozvíjí neurověda, která indikuje, že mozek je pouze součástí obrovské výměny neuro-endokriní, neuro-enterické a neuro-buněčné sítě, prostupující celým tělem.
Mysl těla má tedy schopnost se cítit, interpretovat vjemy jako vnímání a na základě toho formulovat myšlenky, pocity, asociace a obrazy
Filosof Thomas Hanna, jeden z prvních studentů Mosheho Feldenkraise přichází s definicí a termínem "Somatika":
"Soma je každé individuální tělesnění procesu, které se adaptuje v čase a zůstává Soma, dokud je živoucí. V okamžiku, kdy umírá, se soma stává pouhým tělem."

Míní tím tedy živé tělo ve své celistvosti - tělo, které si je vědomo samo sebe, není objektem, nýbrž subjektem.
Somatické vzdělávání není jen něco nového a neočekávaného, je to něco jako momentální následek. Obnáší to základní transformaci v našem porozumění lidské rasy a kapacity jedince. To, co jsme měli zato, že je u lidí neměnné se prokazuje jako opak. Tento objev přináší nové přehodnocení naší povahy i celého lidstva.


Co tedy definuje somatické vzdělávání?

Je třeba se podívat na rozdíl mezi Body-Mind versus Mind-Body.
Oba směry sice zlepšují kvalitu života, ovšem mind-body disciplíny (formy meditace) především řídí mysl, aby vnímala tělo a uváděla ho do klidu - ztišení. To je kontrastem k somatickému vnímání, v jehož průběhu dáváme pozornost tělu - tělovým signálům i když jsou chaotické nebo stresové. Somatický proces nabízí nástroje, abychom našli význam těchto signálů a dali je do kontextu. Somatika a bodymind jsou tedy synonymní - vyzdvihující fyzický portál v holistickém paradigmatu vědomí.

Somatické vzdělávání však tady nekončí. Vlivy, které ho obohatily nejen z různých tanečních kultur, rituálů, fyzioterapie, psychoterapie a fenomenologie hezky vyjadřuje filosofie Anny Halprin (101 let) - dosud žijící osobnosti v taneční , somatické a expresivní terapii - zakladatelky Tamalpa institutu:
" Moje filosofie vychází z něčeho jiného. Zahrnuje kulturní probuzení a respekt ke kulturním rozdílům. Jak bych řekla...pokud jsi schopen přistoupit k pohybu holisticky - což je mou centrální filosofií, tak to je, po čem jdu. A to nekončí mnou. To musí zahrnovat vztah s tebou. Musí to prostoupit můj vztah v rodině, v mé komunitě a na mé planetě. A tam to taky nekončí. Nemůžeme existovat bez vzduchu, stromů a zvířat. Musí to být totálně holistické. Tato filosofie ve mně rostla po troškách rok od roku. Nebylo to něco, čím jsem začala. Nebylo to nic, o čem by hovořila moje mentorka Margaret H. Doubler. Ale kdyby byla dnes naživu, jistě by mi řekla - máš pravdu Anno. To jsem vlastně říkala celý život..."
...............................................
V somatickém pohybovém vzdělávání a terapii je charakteristická role učitele, terapeuta a facilitátora vůči klientovi/studentovi a také způsob vzdělávání. Klíčovým faktorem je zde objektivní verbální vedení, kde je ponechán prostor pro zkoumání a subjektivní zkušenost, sebe-regulaci a následné nalézání co nejpřesnější verbální reflexe a ukotvení.
Vzdělávání je zkušenostní a konstruktivistické ( učení praxí), ne autoritativní, a vztah mezi studentem a lektorem je vzájemně obohacující.

V ideálním případě se můžeme vydat třemi cestami v somatickém poli:
Somatická terapie a Bodywork
Somatické umění pohybu
Somatická psychologie

Somatická terapie a Bodywork se věnuje uvolnění, zklidnění i posílení, ale především převzorcování - což je její výsadou - terapeut umí číst tělo nejen z hlediska mechaniky, ale také z hlediska dynamiky, rytmu, vztahovosti, a to jak u novorozeňat, dětí, dospělých, a pak zvolit vhodnou intervenci, která pomocí citlivého a odborného doteku učí tělo nové pohybové vzorce.

Somatický pohyb často obsahuje zkoumání a improvizace skrze vývojové vzorce, zkušenostní anatomii a ideokinezi.

Máme celou řadu výzkumných studií, které dokazují, že somatický pohyb zlepšuje koordinaci, zásadně zvyšuje pozornost, kognitivní funkce, pozitivní postoj a může regulovat emoce.
Klíčovým faktorem, který odlišuje somatický pohyb od jiných pohybových aktivit (sport a tanec), je fokus na individuální rozvoj pozornosti. Explorace a vnitřně zaměřená pozornost touto cestou kompenzují disproporční množství času vynakládaného na vnější fokus při psaní testů či práci s počítačem

Somatická psychologie a psychoterapie se věnuje pozornosti směřované na sledování somatických náznaků, indikátorů a gest při terapeutickém sezení, kde většinou k doteku nedochází a má psychodynamickou povahu.

Co je cílem somatického vzdělávání?

Vnímání svého těla, tedy specificky vnímání svalového napětí a polohy je v odborném jazyce nazýváno PROPRIOCEPCE a vnímání svého pohybu pak KINESTEZIE. Tyto dva smysly jsou stejně důležité jako našich pět vně zaměřených smyslů - tedy naše EXTEROCEPCE.
Neurověda dnes přikládá čím dál větší důležitost propriocepci, která když je probuzena přímo, souvisí s vědomým vnímáním (mindfulness).

Cílem somatického vzdělávání je rovnováha mezi všemi smysly - tedy mezi těmi vně i vnitřně zaměřenými, abychom tak kultivovali celkovou lidskou inteligenci a vitalitu.
,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pokud se teď podíváme na to, kde je Somatika dnes - vidíme růst zejména v pohybovém vzdělávání a terapii. Tak, jak kdysi vyšla Somatika z tance, tak se dnes opět vrací na některé taneční, divadelní a hudební katedry a do studií zaměřených na práci s novorozeňaty, dospělými a také do domů pro seniory s programem aktivního stárnutí.

Budoucnost somatického vzdělávání je všude tam, kde je potřeba
- zredukovat stres,
- zotavovat tělo po nemocích, úrazech, syndromu vyhoření
- kde člověk potřebuje psycho-fyzickou hygienu,
- rozvinout pohybové možnosti těla (tanec, divadlo, performance, sport)
- kde je třeba řešit konflikty a vztahy
- řídit skupiny
- kde je žádána speciální výuka (u mentálně a fyzicky znevýhodněných).

ISMETA zaštiťuje řadu vzdělávacích programů, které jsou často syntézami stěžejních somatických disciplín - což je převážná část třetí generace osobností v tomto poli.
ISMETA sehrála velkou roli v definici společných jevů somatického vzdělávání a terapie a drží vysoké standardy kvality pro profesní certifikaci.

Zdroj: Martha Eddy, Mindful Movement

Kudyznudy.cz - tipy na výlet