SOMATIKA ve světě a u nás

30.03.2023

Somatika se pomalu, ale jistě dostává i do našeho českého prostředí. Ne, že by tu už dávno nějakým způsobem tato práce nebyla, ale pojem somatika byl definován až v 70.letech v USA a nese sebou velmi důležité nuance a aspekty neustále se vyvíjející s dobou a jazykem.. V tomto článku bych chtěla psát o tom, v čem vlastně somatická práce spočívá, jak se liší od jiných přístupů a odkud vychází.

Co znamená somatický přístup

Somatiku jako takovou vnímám založenou na třech základních pilířích: 

 • Za prvé je to vědomé zpomalování, které umožňuje, aby naše vnímající nervová soustava mohla informovat kortex neboli frontální mozkový lalok o tom, co se děje v těle i mimo něj.
 • Dále je to vědomé vnímání a pozornost, kterou můžeme směřovat a ukotvovat v těle na základě podnětu, pozvánky nebo potřeby. 
 • A pak neméně důležitou komponentou je to, jak to vše uchopíme a pojmenujeme, aby nám tento proces k něčemu byl. Bez kognitivního kotvení by byla somatická práce jen polovičatá, neúplná a za chvíli by se rozplynula v čase a prostoru, jako spousta jiných prožitých momentů.

Somatická práce je založena na porozumění, že veškerá moudrost, kterou potřebujeme pro svůj wellbeing, léčení a rozvoj potenciálu máme v těle. Můžeme na to dosáhnout, pokud se naučíme vnímat a následovat svoje interní tělové procesy. Tyto procesy se však stále adaptují v čase a v kontextu. Somatický přístup je tedy proces, kde vedeme člověka ke vnímání a uvědomování si vnitřních i vnějších procesů a tím i moudrosti svého těla.

Z filosofického hlediska jde o fenomenologický proces subjektivního prožívání a vyjadřování, z terapeutického hlediska jde zejména o kapacitu a umění spolu-bytí a soucítění, z hlediska vzdělávání mimo jiné o nalézání kreativity, autenticity a seberegulace.

Prameny somatických disciplín

Somaticky orientované leadry a pionýry můžeme sledovat již od roku 1760, nicméně výrazné osobnosti se objevují na konci 19. a začátku 20.stol. První generace těchto významných individuálů vykvétá jako divoké květy v nedefinovatelném poli.

Každý z nich učinil významné objevy v průběhu těžkých až beznadějných fází života, kde jim klasická medicína nedokázala pomoci. Společné měli také to, že se nemínili vzdát. Sebepozorováním - věnováním pozornosti proprioceptivním signálům se všem podařilo svoje tělo vyléčit a maximálně využít svůj potenciál.

V první generaci sledujeme osobnosti, jejichž metody a přístupy se ukotvily nebo přímo ovlivnily generaci druhou, a třetí – současnou:

 • Mabel E.Todd s jejími revolučními poznatky o lidském pohybu ve vztahu k myšlení a knihou "Thinking Body"
 • F.M. Alexander (Alexandrova metoda),
 • Irmgard Bartenieff (Bartenieff Fundamentals)
 • Gerda Alexander( Eutonie)
 • Moshe Feldenkrais (Feldenkraisova metoda),
 • Charlotte Selver
 • Ida Rolf (Rolfing) a
 • Milton Trager (Trager mentastics)

Z druhé generace bych ráda zmínila osobnosti, jejichž hodnoty i školy jsou nám nejblíže. Jedná se především o Bonnie Bainbridge Cohen, zakladatelku školy Body Mind Centering, dále pak taneční průkopnici Annu Halprin - zakladatelku Tamalpa Institutu- akcentující umění jako životní proces, Emilie Conrad se svým unikátně intimním přístupem a školou Continuum, Nancy Topf a Joan Skinner využívající bohaté poetické metafory jako nástroj k pohybovému vzdělávání - Ideokinezi.

Třetí, současná generace se vyprofilovala do bezmála dvou desítek akreditovaných somatických vzdělávacích programů, které jsou často syntézou výše jmenovaných systémů. Jejich kvalitu a akreditaci poskytuje asociace ISMETA ( International Somatic Movement and Therapy Association).

Zkušenost jako učení

V somatické práci jemně a neinvazivně propojujeme vzdělávací a terapeutickou rovinu. Obě spolu zprostředkovávají další vrstvy - poznáváme sami sebe, uvolňujeme fyzické napětí a můžeme se zotavovat z vážných fyzických a psycho-fyzických traumat. Vlohy pro pozorování, vyjádření, kreativitu a improvizaci usnadňují somaticky orientovaný vzdělávací proces. Improvizace je důležitou součástí metodologie, která mimo jiné vede k sebepoznávání a adaptabilitě. 

Vzdělávání zde vychází ze studentů, a je tedy z velké části samo-direktivní. Lektor a facilitátor umí toto facilitovat na místo direktivní pedagogiky. Tento pedagogický přístup se značně liší od tradičního západního způsobu a je také kontrastem ke způsobu předávání informací ve východních disciplínách (jóga, bojová umění), kde guru či sensei zosobňuje autoritu. 

V somatickém pohybu nemáme žádné fixní pohybové formy a autorita přechází ve vzájemný respekt. Současnější trademarkové systémy jako je Pilates, Gyrotonic, NIA a většina forem jógy jsou sice vědomým pohybem, jsou to však opět formy orientované na dosažení určitého cíle, kde učitel předcvičuje a tělo je objektem. Nezahrnují somatické principy jako je zpomalování za účelem proprioceptivního vnímání, gravicepce, uvolňování tělesného napětí a nalézání nových koordinací vycházejících ze seberegulace. 

Facilitátor/terapeut vede studenty/klienty, aby sami našli odpovědi na svoje dilema skrze tělesnou moudrost. Proces je často doprovázen otázkami a vedením k pozornosti do nitra. Takový proces může být jak kontemplativní, tak dynamicky expresivní. Jako facilitátoři vždy vítáme, aby student a klient volil samostatně z mnoha možností a naučil se využívat co nejméně fyzické i psychické energie. Jedním z výsledků soma procesu je ten, že se člověk učí být kreativním v mnoha oblastech, což je dalším znakem osobní síly.

Somatické vnímání

je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozornost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Všichni víme, že je dech velmi důležitý a na sto způsobů vyučované téma, avšak málokdo si je vědom toho, že způsob dýchání utváří formu našich tkání a toho, kým jsme. 

Každá vědomá fáze dechu může vést ke specifickým body-mind vztahům orientovaným buď na uzdravování, pohyb nebo učení. Somatické zvědomování pohybu může také vyprovokovat emoce a odezvy. Díky této široké škále tělových odpovědí pomáhá vědomý pohyb k lepší aktivitě mozkové kůry. 

Somatickým vnímáním aktivujeme hluboké mozkové struktury - limbickou (emoční), bazální ganglie, mozeček - zodpovědný za svalové aktivity a tonus, mozkový kmen , nervy a neurony vegetativních funkcí (B.B. Cohen, S.Fraleigh). Odhalujeme zamrzlé napětí, bloky a místa, kde klademe odpor, nebo místa limitů. Somatické vnímání je prvním krokem k vědomé každodenní akci.

Somatické zkoumání a procesy

ať již ve skupinovém či individuálním setkání využíváme somatické nástroje - dotek, hlas, pohyb, dech a verbalizování k hlubšímu uvědomování. Somatické zkoumání - explorace je aktivním hledáním a podkládá somatické umění. Zvědavost je důležitým pohonem zkoumání, které pak vede k nové všímavosti, rovnováze a seberegulaci. Somatická zvědavost je obvykle motivována zájmem o sebepoznávání, o příjemný prožitek, o úlevu bolesti, lepší výkony, nové formy sociálních vztahů a nakonec samotné umělecké tvorby. Tyto motivace rezonují s tancem a byly jeho základnou, zrovna tak jako taneční umění zformovalo vývoj somatiky.

Specifika somatického vzdělávání a jejich význam

V somatickém vzdělávání je mysl vnímána jako prostupující celým tělem skrze propojení nervového systému. Tím pádem, pozornost věnovaná tělu je pozornost věnovaná mysli. Tuto myšlenku dále rozvíjí neurověda, která indikuje, že mozek je pouze součástí rozsáhlé výměny neuroendokrinní , neuro-enterické a neuro-buněčné sítě, prostupující celým tělem.

Mysl těla má tedy schopnost se cítit, interpretovat vjemy jako vnímání a na základě toho formulovat myšlenky, pocity, asociace a obrazy.

Filosof Thomas Hanna, jeden z prvních studentů Mosheho Feldenkraise přichází s definicí a pojmem "somatika":

"Soma je každé individuální tělesnění procesu, které se adaptuje v čase a zůstává Soma, dokud je živoucí. V okamžiku, kdy umírá, se soma stává pouhým tělem."

Míní tím tedy živé tělo ve své celistvosti – tělo, které si je vědomo samo sebe.

Somatické vzdělávání není jen něco nového a neočekávaného, je to něco jako momentální následek. Umožňuje základní transformaci v našem porozumění lidské rasy a kapacity jedince. To, co jsme měli zato, že je u lidí neměnné se prokazuje jako opak. Tento objev přináší nové přehodnocení naší povahy i celého lidstva.

Co tedy definuje somatické vzdělávání?

Je třeba se podívat na rozdíl mezi Body-Mind versus Mind-Body.

Oba směry sice zlepšují kvalitu života, ovšem mind-body disciplíny (formy meditace) především řídí mysl, aby vnímala tělo a uváděla ho do klidu - ztišení. To je opakem somatického vnímání, v jehož průběhu dáváme pozornost tělu - tělovým signálům i když jsou chaotické nebo stresové. Somatický proces nabízí nástroje, abychom našli význam těchto signálů a dali je do kontextu. Somatika a bodymind jsou tedy synonyma - vyzdvihující fyzický portál v holistickém paradigmatu vědomí.

Somatické vzdělávání však u tohoto nekončí. Vlivy, které ho obohatily nejen z různých tanečních kultur, rituálů, fyzioterapie, psychoterapie a fenomenologie hezky vyjadřuje filosofie Anny Halprin - nedávno zemřelé osobnosti v taneční, somatické a expresivní terapii:

" Moje filosofie vychází z něčeho jiného. Zahrnuje kulturní probuzení a respekt ke kulturním rozdílům. Jak bych řekla…pokud jsi schopen přistoupit k pohybu holisticky - což je mou centrální filosofií, tak to je to, po čem jdu. A to nekončí mnou. To musí zahrnovat vztah s tebou. Musí to prostoupit můj vztah v rodině, v mé komunitě a na mé planetě. A tam to taky nekončí. Nemůžeme existovat bez vzduchu, stromů a zvířat. Musí to být totálně holistické. Tato filosofie ve mně rostla po troškách rok od roku. Nebylo to něco, čím jsem začala. Nebylo to nic, o čem by hovořila moje mentorka Margaret H. Doubler. Ale kdyby byla dnes naživu, jistě by mi řekla - máš pravdu Anno. To jsem říkala celý život…"

V somatickém pohybovém vzdělávání a terapii je charakteristická role učitele, terapeuta a facilitátora vůči klientovi/studentovi a také způsob vzdělávání. Klíčovým faktorem je zde objektivní verbální vedení, kde je ponechán prostor pro zkoumání a subjektivní zkušenost, seberegulaci a následné nalezení co nejpřesnější verbální reflexe a ukotvení.

Vzdělávání je zkušenostní a konstruktivistické (učení praxí), ne autoritativní, a vztah mezi studentem a lektorem je vzájemně obohacující.

V ideálním případě se můžeme vydat třemi cestami v somatickém poli.

 • Somatická terapie a Bodywork
 • Somatické umění pohybu
 • Somatická psychologie

Klíčovým faktorem, který odlišuje somatický pohyb od jiných pohybových aktivit (sport a tanec), je fokus na individuální rozvoj pozornosti. Explorace a vnitřně zaměřená pozornost touto cestou kompenzují disproporční množství času vynakládaného na vnější fokus při psaní testů či práci s počítačem.

Co je cílem somatického vzdělávání?

Vnímání svého těla, tedy specificky vnímání svalového napětí a polohy je v odborném jazyce nazýváno PROPRIOCEPCE a vnímání svého pohybu pak KINESTEZIE. Tyto dva smysly jsou stejně důležité jako našich pět vně zaměřených smyslů – tedy naše EXTEROCEPCE.

Neurověda dnes přikládá čím dál větší důležitost propriocepci, která když je probuzena přímo, souvisí s vědomým vnímáním (mindfulness). Cílem somatického vzdělávání je rovnováha mezi všemi smysly – tedy mezi těmi vně i vnitřně zaměřenými, abychom tak kultivovali celkovou lidskou inteligenci a vitalitu.

Pokud se podíváme na to, kde je Somatika dnes – vidíme růst zejména v pohybovém vzdělávání a terapii. Tak, jak kdysi vyšla Somatika z tance, tak se dnes opět vrací na některé taneční, divadelní a hudební katedry a do studií zaměřených na práci s novorozeňaty, dospělými a také do domů pro seniory s programem aktivního stárnutí.

Zhruba před deseti lety, po mém studiu v USA, jsem somatické přístupy začala v ČR praktikovat a předávat, a také mapovala, co se na tomto poli u nás děje. Nebylo toho tenkrát mnoho a proto jsme se s párem podobně naladěných a vzdělaných pedagogů dohodli na vytvoření české soma platformy SOMATIKA.CZ. V roce 2018 proběhl první mezinárodní Soma Festival, na jaře 2022 proběhl druhý.

V příštím pokračování bych se ráda věnovala tématu Somatický pohyb a různým pohledům na lidské tělo.


Autorka: Rena Milgrom, CMA, RSME, DMT (Certified movement analyst, Registered Somatic Movement Educator, Dance Movement Therapist)


Kudyznudy.cz - tipy na výlet